O autorovi
Články
Audio
Video
Foto album
Evanjelium nedele
Aktuálne
Životopis
Marián GAVENDA (Trenčín 1963)


Základnú školu a gymnázium absolvoval v rodisku, potom sa na hotelovej škole v Piešťanoch špecializoval na cestovný ruch a tajne sa pripravoval na kňazskú službu. Roku 1988 emigroval do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu Nepomucenum, prvý cyklus filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme a špecializáciu na Inštitúte spirituality Pápežskej gregoriánskej univerzity, kde v roku 1996 dosiahol licenciát z teológie.
 
Počas cieleného striedania kolégií si osvojil viacero cudzích jazykov a spoznával život univerzálnej Cirkvi. Od začiatku pobytu v Ríme spolupracoval s vydavateľstvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a so slovenskou sekciou Vatikánskeho rozhlasu, kam možno datovať jeho prvé mediálne a žurnalistické aktivity.

Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán v Bratislave a v Leviciach, od roku 1996 ako prefekt v bratislavskom kňazskom seminári a odborný asistent katedry dogmatiky na RKCMBF – UK v Bratislave. Bol členom zboru konzultorov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a úzkym spolupracovníkom apoštolského nuncia v SR. Mons. Luigiho Dossenu. V roku 2001 mu Ján Pavol II. udelil titul pápežský prelát.

Aj na Slovensku sa hneď zapájal do mediálnych aktivít, ktoré sa postupne stali jeho hlavnou pracovnou i pastoračnou náplňou:

- Od roku 1996 bol teologickým poradcom Katolíckych novín a zástupcom šéfredaktora Duchovného patiera. 

- V rokoch 2000 – 2008 pôsobil ako šéfredaktor Katolíckych novín. Úzko spolupracoval s náboženskou redakciou STV a SRO a postupne prispieval aj do mnohých ďalších periodík a médií, podieľal sa na založení a prispieval do medzinárodnej katolíckej agentúry SIR – EUROPA.

- Publikoval okolo 1 000 článkov v približne stovke domácich i zahraničných periodík. 

- Pre 12 rôznych rozhlasových staníc (Radio Vaticana, SRO, Lumen, Forte atď.) autorsky pripravil alebo sa zúčastnil ako hosť vo viac ako 560 reláciách, od r. 2009 je to najmä pravidelná relácia „V sile Slova“ na Rádiu Lumen.

- V Slovenskej televízii sa vyprofiloval ako komentátor a prekladateľ zahraničných prenosov, najmä z Vatikánu a pápežských ciest. Živo sa zapájal aj do diskusných relácií a je autorom viacerých námetov, čo súhrnne činí viac ako 230 prevažne rozsiahlych programov, medzi nimi najmä pravidelná autorská relácia „Medzi nebom a zemou“ v televízii LUX. 

- V rokoch 2000 – 2006 bol hovorcom Konferencie biskupov Slovenska, čo mu otvorilo ďalšie široké pole mediálneho pôsobenia. Počas návštevy Jána Pavla II. na Slovensku r. 2003 bol zodpovedný za vybudovanie mediálnej štruktúry.

- Medzi jeho hobby patrí popri turistike fotografovanie, ktoré tiež spája so svojím pôsobením v médiách, kde mal publikovaných okolo  1 200 ilustračných fotografií, okrem toho je autorom 13 nástenných kalendárov a série vianočných a veľkonočných pozdravov ako aj séria 365x „Deň s myšlienkou“, odvysielaných v televízii LUX.
 
- Je autorom publikácií:

Na pulze života,
Lurdy- 150.ročný zázrak
Klenot gotiky a Chrámy v spolupráci s fotografom Karolom Kállayom 
Z túžby podeliť sa
Vám moji najmilší – myšlienky Jána Pavla II.
Láska nikdy nezanikne – myšlienky sv. Pavla
Jozef Tomko: Na životných cestách
Advent
Pane, nauč nás modliť sa
Nekonečné horizonty kardinála Korca
Prečo denne žiť zo Sv. písma?

- Z prekladateľskej činnosti možno spomenúť publikácie:

Antonio Baruffa: Katakomby sv. Kalixta
AA.VV.: Via Crucis I., Via Crucis II., 
Kristus – slovo večného Otca
Ignazio Larraňaga: Život podľa Márie, Radostná premena I, Radostná premena II.,
Ján Pavol II.: encykliky  Rosarium Virginis Mariae, Ecclesia de Eucharistia, 
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.:  Cesta veľkonočným tajomstvom, Božia revolúcia, Chváloreč na svedomie, Pavol, apoštol národov, Svetlo sveta,  encykliky Deus Charitas est,  Spe salvi, Charitas in veritate;  posynodálne exhortácia: Ecclesia de Eucharistia, Verbum Domini.

- V oblasti prekladov bol  okrem toho odbroným lektorom asi 90 pápežských dokumentov a kníh ako G. Weigel Svedok nádeje, Obrazový atlas  biblie a ďalších.

- V roku 2011 mu Konferencia biskupov Slovenska udelila Cenu Andreja Radlinského za celoživotný prínos do katolíckych médií.


(Spracované podľa: Katarína Mikitková: Marián Gavenda a jeho tvorba, katedra žurnalistiky FiFa Katolíckej univerzity v Ružomberku, december 2011)
Kontakt: gavenda@rcc.sk
Upozornenie: Všetky texty, fotografie, audio a video nahrávky sú chránené autorským zákonom. V prípade záujmu o zverejnenie kontaktujte autora.